Learn some Luxembourgish

Luxembourgish is a West Germanic language belonging to the Indo-European language family spoken in Luxembourg by under half a million people. It is an official language of Luxembourg along with French and German, and most of the population is bi or tri-lingual.

Numbers. 1 to 10 Learn

Days Learn

The Lords Prayer in Luxembourgish

Eise Papp

Eise Papp am Himmel,
däin Numm sief gehellegt.
Däi Räich soll kommen.
Däi Wëll soll geschéien,
wéi am Himmel sou op der Äerd.
Gëf äis haut eist deeglecht Brout.
Verzei eis eis Schold,
wei mir och dene verzeien,
déi an eiser Schold sin.
Féier eis nët an d'Versuchung,
mä maach äis fräi vum Béisen.
Well däint as d'Räich an d'Muecht an d'Härlechkeet fir ëmmer an éiweg.
Amen.

Luxembourgish phrases

Language family

Indo-European

Sub group

West Germanic

Related languages

Afrikaans
Dutch
English
German
Luxembourgish
North Frisian
Saterland Frisian
West Frisian